ALGEMENE VOORWAARDEN
 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Beem Tuinmaterialen B.V., tevens handelende onder de naam “Van Beem Tuinmaterialen” hierna te noemen; “Van Beem Tuinmaterialen”, statutair gevestigd te Zwanenburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34236061
 
Artikel 1 – ALGEMEEN: In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
1.1 Van Beem Tuinmaterialen is de in de aanhef genoemde gebruiker van deze Voorwaarden.

1.2 De Wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met van Beem Tuinmaterialen een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ter zake verkoop en/of levering van zaken aan de Wederpartij en/of het verrichten van diensten voor de Wederpartij, en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.

1.3  Van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij worden in deze Voorwaarden soms gezamenlijk  aangeduid als: “Partijen”.

1.4  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door van Beem Tuinmaterialen aan de Wederpartij  gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten, van  welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg  kunnen zijn, alsmede de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing  op alle overige werkzaamheden en diensten waaronder doch niet uitsluitend eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en/of de  nalevering van zaken.

1.5  De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk  Wetboek, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk door van Beem Tuinmaterialen van de hand  gewezen en uitgesloten. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts dan van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de algemene voorwaarden van de Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan met betrekking tot de wederpartij eventueel gehanteerde algemene voorwaarden geen enkel recht ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid  van deze voorwaarden ter zake nadien door van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.  

1.6  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover van Beem Tuinmaterialen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door de Wederpartij met van Beem Tuinmaterialen schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op  de specifieke aanbieding van Van Beem Tuinmaterialen of overeenkomst tussen Partijen, ter zake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders  schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is  afgeweken, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met  betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden ter zake nadien door van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.7  Tussen van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de  toepasselijkheid van deze Voorwaarden een overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van Van Beem Tuinmaterialen en op latere tussen Partijen gesloten overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing  zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en  overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8  Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte  wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen Partijen rechtens  geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde  bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige  bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze  Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met  het bepaalde in enige door Van Beem Tuinmaterialen gedane aanbieding of enige tussen Partijen  gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende  aanbieding of overeenkomst.

1.9  Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen, onderdelen, toebehoren,  informatie, adviezen, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles  in de ruimste zin des woords.

1.10  Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Van Beem Tuinmaterialen en  van derden die door van Beem Tuinmaterialen bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.

1.11 Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, overeenkomsten of andere  bescheiden afkomstig van Van Beem Tuinmaterialen, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig  de “ICC Incoterms 2018” of een daarvoor in de plaats getreden latere versie  daarvan, zoals deze van kracht zijn ten tijde van het uitbrengen van de  betreffende aanbieding van Van Beem Tuinmaterialen of ten tijde van het tussen Partijen sluiten  van de betreffende overeenkomst. 

1.12  Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden  daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per fax of e-mail.

1.13 De website van Van Beem Tuinmaterialen is te bereiken via https://www.vanbeem.nl.

1.14 De aan deze algemene voorwaarden gehechte bijlage is onlosmakelijk met  deze algemene voorwaarden verbonden en maakt derhalve onverbrekelijk  onderdeel van deze algemene voorwaarden uit. 
 
Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN:

2.1  Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde  van de Wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij is verantwoordelijk  voor de juistheid van deze gegevens. Ook tijdens de duur van de overeenkomst is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de wederpartij om bedrijfsgegevens, NAW-gegevens en contactgegevens actueel te houden. 

2.2  Alle aanbiedingen en prijslijsten van Van Beem Tuinmaterialen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij  uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3  Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.

2.4  In het kader van door van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen aan de Wederpartij  verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en  blijven eigendom van Van Beem Tuinmaterialen. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze  niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Van Beem Tuinmaterialen is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen detailtekeningen te verstrekken aan de Wederpartij.

2.5  Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige  gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties,  afbeeldingen, prijslijsten en overige van Van Beem Tuinmaterialen afkomstige documenten  hebben slechts het karakter van aanduidingen.

2.6  Indien Van Beem Tuinmaterialen in het kader van aanbiedingen monsters of  beproevingsresultaten heeft getoond of heeft verstrekt aan de Wederpartij,  wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit  e.d. van daaraan te relateren te leveren zaken geacht van louter indicatieve  aard te zijn.

2.7  Van Beem Tuinmaterialen kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien de Wederpartij  redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een  onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

2.8  Van Beem Tuinmaterialen is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn  waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van onvoorwaardelijke  aanvaarding heeft ontvangen van de Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot  stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de  aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Van Beem Tuinmaterialen, komt slechts een  overeenkomst tot stand, indien Van Beem Tuinmaterialen de Wederpartij aldus schriftelijk bericht,  danwel indien Van Beem Tuinmaterialen feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van  de opdracht.   
 
2.9  Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Van Beem Tuinmaterialen  een door de Wederpartij verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard,  danwel indien Van Beem Tuinmaterialen feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van  de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Van Beem Tuinmaterialen wordt  geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij  de Wederpartij binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst  van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk en deugdelijk heeft  geprotesteerd bij Van Beem Tuinmaterialen.

2.10  Aanvaardingen door de Wederpartij van door Van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen en  door de Wederpartij aan Van Beem Tuinmaterialen verstrekte en door haar geaccepteerde  opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van Van Beem Tuinmaterialen  door de Wederpartij of na aanvaarding door Van Beem Tuinmaterialen van een opdracht van  de  Wederpartij, is Van Beem Tuinmaterialen echter gerechtigd om binnen achtenveertig (48) uren na  het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder  opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te wijzen, zodat alsnog geen  overeenkomst tot stand komt, zonder dat Van Beem Tuinmaterialen deswege jegens de  Wederpartij  schadeplichtig is en/of wordt.

2.11  Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door de Wederpartij is slechts  mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Van Beem Tuinmaterialen. Indien  de Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen bijvoorbeeld doch  niet uitsluitend indien blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens  onjuist zijn, of wenst te beëindigen, en Van Beem Tuinmaterialen daarmee instemt, dan is de  Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Van Beem Tuinmaterialen en de  Wederpartij is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor Van Beem Tuinmaterialen  voortvloeiende schade en/of extra kosten, van welke aard en omvang,  hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan Van Beem Tuinmaterialen te  vergoeden.

2.12 Alle door Van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten  overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud van  kredietwaardigheid van de Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van  Van Beem Tuinmaterialen. Van Beem Tuinmaterialen is te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij desgewenst  een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de  aanbieding of gesloten overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen,  danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten)  overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q.  de betaling vooraf is ontvangen, zonder dat Van Beem Tuinmaterialen deswege jegens de  Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.

2.13  Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Van Beem Tuinmaterialen binden  Van Beem Tuinmaterialen slechts, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door  een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigingsbevoegde procuratiehouder van Van Beem Tuinmaterialen tegenover de Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij de Wederpartij omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van Van Beem Tuinmaterialen, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om Van Beem Tuinmaterialen in en buiten rechte te  vertegenwoordigen.
 
2.14  Van Beem Tuinmaterialen behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander  merk) dan die met de Wederpartij is overeengekomen te leveren, mits deze wezenlijk van dezelfde kwaliteit zijn zonder dat Van Beem Tuinmaterialen deswege jegens de Wederpartij  schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.

2.15  Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Beem Tuinmaterialen, is het de  Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van met  Van Beem Tuinmaterialen gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder  begrepen aan de Wederpartij gelieerde vennootschappen.

2.16  Van Beem Tuinmaterialen kan desgewenst de opdracht  door een door  Van Beem Tuinmaterialen aan te wijzen derde te laten uitvoeren.
 
Artikel 3 – PRIJZEN:

3.1  Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door Van Beem Tuinmaterialen in  aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Van Beem Tuinmaterialen  genoemde bedragen: -  vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; - exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en rechten; -  exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten;  - exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen; -  gebaseerd op levering ex Works en volgens “Incoterms 2018” (of een daarvoor in de plaats getreden versie daarvan): af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Van Beem Tuinmaterialen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 De door Van Beem Tuinmaterialen in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één van de prijsbestanddelen na vier maanden na het uitbrengen van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan vijf procent (5%), is Van Beem Tuinmaterialen gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Van Beem Tuinmaterialen de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor Van Beem Tuinmaterialen voorzienbaar was.  
 
3.3 Alle door Van Beem Tuinmaterialen aangeboden prijzen, in welke vorm ook, website, offertes, folders en/of andere documentatie zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van programeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Van Beem Tuinmaterialen geen enkele aansprakelijkheid hoegenaamd ook aanvaard. 
 
 
Artikel 4 – BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING:

4.1  Betaling van de door Van Beem Tuinmaterialen aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen  dient uiterlijk te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum,  tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.  Deze  betalingstermijn (of een andere overeengekomen betalingstermijn)  betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk  Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn  het verzuim van de Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat  daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege Van Beem Tuinmaterialen nodig zal zijn.

4.2  Indien enige betalingstermijn door de Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, ook  indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk  opeisbaar. Alle openstaande facturen van de Wederpartij zijn eveneens  onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden  genoemd in art. 16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het  recht van Van Beem Tuinmaterialen op vergoeding van alle schade, kosten en rente.

4.3  Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden  vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen andere betalingstermijn)  heeft plaats gevonden, is de Wederpartij terstond – derhalve zonder dat  daarvoor een ingebrekestelling nodig zal zijn – in verzuim en is de Wederpartij  vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van  1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één hele maand  zal gelden), danwel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt –  over het openstaande factuurbedrag. Voorts komen dan alle  buitengerechtelijke (incasso)kosten die Van Beem Tuinmaterialen maakt ten laste van Wederpartij,  welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande  factuurbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente als  voormeld, met een minimum van € 150,-- (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit  onverminderd het recht van Van Beem Tuinmaterialen om de werkelijke buitengerechtelijke  (incasso)kosten van de Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten  voormeld percentage te boven gaan.

4.4  Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door Van Beem Tuinmaterialen op de  factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats van vestiging van Van Beem Tuinmaterialen,  danwel bij aflevering. De op de bankafschriften van Van Beem Tuinmaterialen aangegeven  valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste  plaats in mindering op de door de Wederpartij aan Van Beem Tuinmaterialen verschuldigde rente  en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze  Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan,  ook indien de Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de voldoening  betrekking heeft op een andere factuur.   
 
4.5  Van Beem Tuinmaterialen is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van  opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen van Wederpartij gehele of  gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van de Wederpartij, in de vorm  van een bankgarantie of andere zekerheid, ter hoogte van deze  betalingsverplichtingen.

4.6  Van Beem Tuinmaterialen is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten,  totdat de Wederpartij aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingen heeft  voldaan.

4.7  Van Beem Tuinmaterialen is gerechtigd alle vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met  iedere schuld die Van Beem Tuinmaterialen aan de Wederpartij, danwel aan met de Wederpartij  gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.8  De Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan Van Beem Tuinmaterialen op  te schorten en/of te verrekenen.

4.9  Klachten van de Wederpartij over (de hoogte van) facturen van Van Beem Tuinmaterialen dienen  schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Van Beem Tuinmaterialen binnen tien (10)  werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft.  Ten aanzien van facturen waartegen niet binnen deze termijn schriftelijk  gemotiveerd  is geprotesteerd door de Wederpartij, staat tussen Partijen vast,  althans wordt tussen Partijen geacht vast te staan, dat zij correct zijn en door  de Wederpartij zonder protest zijn geaccepteerd.
 
 
Artikel 5 – VERVOER EN RISICO:

5.1  De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Van Beem Tuinmaterialen bepaald,  voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele specifieke  wensen van de Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking  worden slechts door Van Beem Tuinmaterialen uitgevoerd, indien de Wederpartij schriftelijk  verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.

5.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het risico en de  kosten van het in- en/of uitladen van de te leveren zaken uitsluitend voor  rekening en risico van de Wederpartij.

5.3  Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar  krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van toepassing zijn,  dan dient uitsluitend de Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te  dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor de correcte naleving  daarvan.

5.4  Het risico van de door Van Beem Tuinmaterialen te leveren zaken is voor de Wederpartij vanaf het  moment dat de zaken als geleverd te gelden hebben, als bedoeld in art. 6.9  van deze Voorwaarden, dit onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze  Voorwaarden.   
 
5.5  Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van Van Beem Tuinmaterialen geschiedt,  beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de zaken kunnen  worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden  vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is  Van Beem Tuinmaterialen daarvoor niet aansprakelijk en gelden de afgeleverde zaken als correct  en zonder protest door de Wederpartij behouden. Indien Van Beem Tuinmaterialen de zaken  buiten de bij de Wederpartij gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de  vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de  eerstvolgende werkdag onmiddellijk schriftelijk aan Van Beem Tuinmaterialen te worden gemeld,  bij gebreke waarvan Van Beem Tuinmaterialen voor de betreffende beschadigingen en/of  gebreken eveneens niet aansprakelijk is, c.q. deze zaken geacht worden  zonder protest door de Wederpartij te zijn behouden.
 
5.6  Indien Van Beem Tuinmaterialen het transport met behulp van treinwagons verzorgd, danwel  indien Van Beem Tuinmaterialen een derde daartoe opdracht heeft gegeven, danwel indien de Wederpartij de treinwagons van Van Beem Tuinmaterialen uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, dienen de volgende  voorschriften in acht te worden genomen: - de gebruiker dient de treinwagons als een goed bewaarder te behandelen; - de treinwagons worden door Van Beem Tuinmaterialen in goede, gebruiksklare en bezemschone toestand ter beschikking gesteld en dienen op een met Van Beem Tuinmaterialen overeengekomen tijdstip weer in goede, gebruiksklare en bezemschone staat afgeleverd te worden op de overeengekomen plaats; - het is niet toegestaan de treinwagons te gebruiken om anderen dan personen door of vanwege Van Beem Tuinmaterialen aangewezen, naar een andere plaats te (doen) vervoeren; - de Wederpartij staat er voor in dat hij, indien hij gebruik maakt van door Van Beem Tuinmaterialen ter beschikking gestelde treinwagons, vervoerder is in de zin van de Spoorwegwet en hij vrijwaart Van Beem Tuinmaterialen voor alle aanspraken uit hoofde van de verplichtingen die op vervoerders in de zin van de Spoorwegwet rusten.

5.7 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan treinwagons, die de  Wederpartij in bewaring, huur, bruikleen of uit welken anderen hoofde ook  onder zich heeft, danwel welke schade ontstaat als gevolg van een handelen  of nalaten door of vanwege Wederpartij.

5.8  Van Beem Tuinmaterialen is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook, die het gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van (zelflossende) treinwagons.
 
Artikel 6 – LEVERING EN AFROEP:

6.1  De Wederpartij zal Van Beem Tuinmaterialen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen  verschaffen en alle benodigde medewerking verlenen.   
 
6.2  Van Beem Tuinmaterialen zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform hetgeen tussen  Partijen is overeengekomen. Indien niets is overeengekomen omtrent levering, heeft Van Beem Tuinmaterialen het recht om de leveringswerkzaamheden naar eigen inzicht uit te  voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

6.3  Door Van Beem Tuinmaterialen opgegeven of met de Wederpartij overeengekomen leverdata zijn  uitsluitend streefdata en gelden derhalve uitdrukkelijk niet als fatale termijnen.  Overschrijding van  levertijden geeft de Wederpartij dan ook geen enkel recht  op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor  Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

6.4  Het tijdstip van levering wordt door Van Beem Tuinmaterialen uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum kortgesloten met de Wederpartij. Het aangegeven  leveringstijdstip is globaal (ochtend of middag) en zal afhankelijk zijn van de  voortgang van het betreffende transport. Wanneer op verzoek van de Wederpartij levering perse op of voor een specifiek tijdstip dient plaats te vinden, worden de daaruit eventueel voor Van Beem Tuinmaterialen voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening gebracht, welke kosten de Wederpartij gehouden is aan Van Beem Tuinmaterialen te voldoen.

6.5  Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen (uiterste)  leveringsdatum en/of locatie is slechts mogelijk in overleg met en na  uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beem Tuinmaterialen. Eventuele  daardoor ontstane extra kosten aan de zijde van Van Beem Tuinmaterialen dient de Wederpartij  aan Van Beem Tuinmaterialen integraal te vergoeden.

6.6  Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is  overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Van Beem Tuinmaterialen met de  werkzaamheden wordt gestart, danwel dat deze werkzaamheden binnen een  bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd, indien en voor  zover de Wederpartij nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst  noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen  vooruitbetaling of zekerheidsstelling door Wederpartij niet of niet tijdig heeft  plaatsgevonden.

6.7  Van Beem Tuinmaterialen is na overschrijding van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen  leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van de Wederpartij een  schriftelijke ingebrekestelling als naar de Wet heeft ontvangen, waarin Van Beem Tuinmaterialen  nog een termijn van minimaal één (1) maand wordt gegeven, teneinde alsnog  te leveren en nakoming daarvan binnen deze (verlengde) termijn uitblijft.

6.8  Bij overschrijding van een overeengekomen (verlengde) leveringstermijn zal  de Wederpartij, nadat Van Beem Tuinmaterialen in gebreke is gesteld als bedoeld in art. 6.7 van  deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst,  mits de tekortkoming van Van Beem Tuinmaterialen de ontbinding ook daadwerkelijk  rechtvaardigt. De Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op  (vervangende) schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met  rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit  de overeenkomst voor rekening van Van Beem Tuinmaterialen te (doen) verrichten. Van Beem Tuinmaterialen is  nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  
 
6.9  De zaken worden geacht door Van Beem Tuinmaterialen te zijn geleverd en door de Wederpartij te  zijn aanvaard zodra Van Beem Tuinmaterialen de zaken op de (nader) met de Wederpartij  overeengekomen plaats van bestemming feitelijk heeft afgeleverd of ter  beschikking heeft gesteld. Een vertegenwoordiger van de Wederpartij dient bij  de aflevering van de zaken aanwezig te zijn om de vrachtbrief in te vullen en  te ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, omdat het gaat om een levering op  een niet-bemenste locatie, danwel er geen vertegenwoordiger van de  Wederpartij aanwezig is, dan zal Van Beem Tuinmaterialen de zaken op deze locatie (doen)  lossen na telefonisch overleg met c.q. toestemming van de contactpersoon  van de Wederpartij, waarna de zaken als geleverd hebben te gelden. Bij deze  laatste leveringswijze zal door de betreffende chauffeur een kopie van de  pakbon bij de zaken worden achtergelaten en zal een foto worden gemaakt  van de geleverde zaken ter plaatse.

6.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Van Beem Tuinmaterialen desgewenst gerechtigd om aan de Wederpartij te leveren in gedeelten  (deelleveranties), welke door Van Beem Tuinmaterialen afzonderlijk aan de Wederpartij worden  gefactureerd. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere  deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.

6.11  Van Beem Tuinmaterialen heeft, indien zij door de Wederpartij of door derden, om wat voor reden  dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te  voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van de  Wederpartij (daaronder begrepen het risico op kwaliteitsvermindering) op te  slaan of te doen opslaan op een door Van Beem Tuinmaterialen te kiezen plaats, onverminderd  het eigendomsvoorbehoud van Van Beem Tuinmaterialen. De hiermee verband houdende  vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens voor rekening van  de Wederpartij. De Wederpartij blijft in een dergelijk geval onverkort gehouden  de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken te betalen en deze af te  nemen.

6.12  Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen  voor het afroepen zijn gesteld, is Van Beem Tuinmaterialen bevoegd, indien binnen drie (3)  maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn  afgeroepen, de Wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen  alles door de Wederpartij moet worden afgeroepen.

6.13  Deze door de Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie (3)  maanden, gerekend vanaf de dag dat de Wederpartij redelijkerwijs kennis had  kunnen nemen van de sommatie van Van Beem Tuinmaterialen, niet overschrijden.

6.14  De Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij  gebreke waarvan Van Beem Tuinmaterialen bevoegd is de overeenkomst zonder rechterlijke  tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de Wederpartij te  vorderen, welke schade in elk geval bestaat uit de door Van Beem Tuinmaterialen gederfde winst.   
 
6.15  Indien Van Beem Tuinmaterialen niet tijdig levert, is de Wederpartij onder geen beding nimmer  gerechtigd  de (betalings)verplichtingen welke voor hem uit de  overeenkomst voortvloeien, op  te schorten, noch zal Van Beem Tuinmaterialen dientengevolge  op enigerlei wijze schadeplichtig zijn en/of kunnen worden jegens de  Wederpartij, in het bijzonder niet ten aanzien van gevolgschade die sowieso is  uitgesloten.
 
 
Artikel 7 – HOEVEELHEID:

7.1  Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of  soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist  en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij haar bezwaar daartegen  terstond na ontvangst van de zaken aan Van Beem Tuinmaterialen schriftelijk meldt.

7.2  Ook al meldt de Wederpartij tijdig aan Van Beem Tuinmaterialen dat haar minder is, respectievelijk  zou zijn geleverd, dan op  het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde  document is vermeld, dan nog geeft hem dit niet het recht tot opschorting van  zijn (betalings)verplichtingen jegens Van Beem Tuinmaterialen over te gaan.
 
Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:

8.1  Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door Van Beem Tuinmaterialen ten  behoeve van de Wederpartij (af)geleverde of te leveren of in consignatie  gegeven zaken eigendom van Van Beem Tuinmaterialen, tot het moment dat de Wederpartij  tegenover Van Beem Tuinmaterialen ten volle heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen  (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook, die vallen binnen  het kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2  De Wederpartij is gehouden de door Van Beem Tuinmaterialen geleverde zaken gescheiden te  bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat deze zaken van Van Beem Tuinmaterialen afkomstig zijn. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet,  worden alle bij de Wederpartij aanwezige zaken die overeenkomen met de  zaken zoals door Van Beem Tuinmaterialen geleverd, vermoed door Van Beem Tuinmaterialen geleverd te zijn en te  vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen  eigendomsvoorbehoud.

8.3  De Wederpartij is gehouden de door Van Beem Tuinmaterialen geleverde zaken verzekerd te  houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder brand-, ontploffings- en  waterschade en diefstal). Alle aanspraken van de Wederpartij op haar  verzekeraar(s) zullen op eerste afroep door de Wederpartij aan Van Beem Tuinmaterialen worden  verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Van Beem Tuinmaterialen op de  Wederpartij, zodra Van Beem Tuinmaterialen aan de Wederpartij laat weten dit wenselijk te  vinden.

8.4  De Wederpartij is totdat Van Beem Tuinmaterialen volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken  geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen, in bruik- of verbuikleen te  geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van  vervreemding door de Wederpartij in het kader van een normale  bedrijfsuitoefening.  

8.5 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door Van Beem Tuinmaterialen aan de  Wederpartij geleverde, doch aan Van Beem Tuinmaterialen op grond van art. 8.1 van deze  Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is de Wederpartij verplicht om  dit aan Van Beem Tuinmaterialen schriftelijk te melden binnen vierentwintig (24) uren na  ontdekking daarvan.

8.6  Indien de Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze  Voorwaarden niet of niet volledig en/of naar behoren nakomt, verbeurt hij  jegens Van Beem Tuinmaterialen een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken  waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien verstande dat de  Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende  zaken eveneens aan Van Beem Tuinmaterialen te voldoen.

8.7 Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft Van Beem Tuinmaterialen  het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de  Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen  halen van de plaats waar deze zaken zich alsdan bevinden. De Wederpartij is  verplicht Van Beem Tuinmaterialen daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name  door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of  andere door de Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De  Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
 
 
Artikel 9 – HOEDANIGHEID, KWALITEIT, EN KLACHTEN OVER LEVERINGEN:

9.1  De Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij  levering op eventuele kwantitatieve en/of andere zichtbare tekortkomingen  en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te (doen)  voeren direct na de  mededeling van Van Beem Tuinmaterialen dat de zaken ter beschikking staan  van de Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of  gebreken aan het geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering  aanwezig zijn, dient de Wederpartij meteen op de afleveringsbon, factuur en/of  vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.

9.2  Indien de Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als  bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen Partijen vast  dat de nakoming van de overeenkomst door Van Beem Tuinmaterialen deugdelijk is geweest. 
 
9.3  Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve  en/of andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen, geldt dat deze  onmiddellijk na ontdekking, dan wel binnen bekwame tijd nadat zij redelijkerwijs ontdekt  hadden kunnen/moeten worden, schriftelijk en gemotiveerd aan Van Beem Tuinmaterialen dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat  de nakoming van de overeenkomst door Van Beem Tuinmaterialen deugdelijk is.

9.4  De nakoming van de overeenkomst door Van Beem Tuinmaterialen geldt in ieder geval als  deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of  vanwege de Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt  of verwerkt of aan derden is geleverd.

9.5  Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets  uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen in  maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere  geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten door de  Wederpartij kunnen opleveren, althans in elk geval niet worden aangemerkt  als enig tekort schieten van Van Beem Tuinmaterialen in de juiste en volledige nakoming van haar  verplichtingen jegens de Wederpartij. Indien en voor zover omtrent de  hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze volgens  een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee  hoedanigheid van de zaken.

9.6  De Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij Van Beem Tuinmaterialen heeft beklaagd eerst na toestemming van Van Beem Tuinmaterialen retourneren, onder door Van Beem Tuinmaterialen te bepalen  voorwaarden. De Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering,  indien door Van Beem Tuinmaterialen geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde  staat verkeren als ten tijde van de levering.
9.7  Klachten over leveringen geven de Wederpartij geen recht enige betaling aan Van Beem Tuinmaterialen te weigeren of op te schorten en/of te verrekenen.

9.8  In het geval Van Beem Tuinmaterialen van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft  Van Beem Tuinmaterialen het recht om, na overleg met de Wederpartij, de betreffende factuur te  crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te  komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de  verplichting van de Wederpartij om aan Van Beem Tuinmaterialen op haar verzoek het niet  deugdelijk geleverde franco te retourneren.
 
9.9  Op Van Beem Tuinmaterialen rust geen enkele verplichting met betrekking tot een  ingediende klacht, indien de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Van Beem Tuinmaterialen (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.10  Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder  geleverde of alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen  worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

9.11  Indien een klacht door Van Beem Tuinmaterialen gegrond wordt bevonden, dan is Van Beem Tuinmaterialen  uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen, doch geeft dit de Wederpartij  geen enkel recht op schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of  omvang dan ook. Van Beem Tuinmaterialen bepaalt  alsdan op welke wijze zij alsnog zal  nakomen. In het bijzonder is de aansprakelijkheid voor gevolgschade  uitdrukkelijk uitgesloten.

9.12  Slechts indien en voor zover de klacht door Van Beem Tuinmaterialen gegrond bevonden wordt,  schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij op, althans de betaling  van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment  waarop de klacht is afgewikkeld.

9.13 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is  overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering  zal geschieden op keur en/of ten genoegen van de Wederpartij zijn  opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de Wederpartij daaraan slechts  aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze  voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken  uitdrukkelijk schriftelijk met Van Beem Tuinmaterialen zijn overeengekomen en voortvloeien uit de  gebondenheid van de Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan de  Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan Van Beem Tuinmaterialen heeft medegedeeld,  zodat Van Beem Tuinmaterialen daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden en  Van Beem Tuinmaterialen deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Wederpartij kan hierbij  niet volstaan met een enkele verwijzing naar voor hem geldende  (standaard)voorwaarden,  maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke  specifieke bepalingen de zaken dienen te voldoen alsook dient de tekst van  deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van de  overeenkomst, aan Van Beem Tuinmaterialen te overhandigen.
 
Artikel 10 – OVERMACHT:

10.1  Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Van Beem Tuinmaterialen kan  worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Van Beem Tuinmaterialen worden  toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de  wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar  rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend –  begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest,  staking en uitsluiting, prik- en stiptheidsacties (inclusief acties van de  railverkeersleiding), natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk/uitval  van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer,  stagnaties in de aanvoer, wegblokkades, overheidsmaatregelen, import- of  handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en  hoegenaamd dan ook, waardoor het voor Van Beem Tuinmaterialen redelijkerwijs gesproken  onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.

10.2  Indien Van Beem Tuinmaterialen meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de Wederpartij  daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.3  Indien – zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Van Beem Tuinmaterialen – de overmacht  van tijdelijke  aard is, worden de verplichtingen van Van Beem Tuinmaterialen jegens de  Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich  niet meer voordoet, zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Van Beem Tuinmaterialen.  Indien – zulks eveneens geheel en uitsluitend  ter beoordeling van Van Beem Tuinmaterialen – de  overmacht situatie echter van blijvende aard is, dan kunnen Partijen een  regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan  verbonden gevolgen. De Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als  van blijvende overmacht geen enkel recht op enige  schadevergoeding,  hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. De aansprakelijkheid  voor gevolgschade is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4  Indien Van Beem Tuinmaterialen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan  voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is  Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke  opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.
 
 
Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID:

11.1  Van Beem Tuinmaterialen is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze  geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde  van Van Beem Tuinmaterialen, tenzij Van Beem Tuinmaterialen kan aantonen dat de fout onder de betreffende  omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale  oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had  kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die  schade waartegen Van Beem Tuinmaterialen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had  behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is  beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij voor de betreffende overeenkomst  (exclusief BTW) in rekening is gebracht en door de Wederpartij is betaald.   
 
11.2  Als het voor Van Beem Tuinmaterialen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet  tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in art. 11.1  van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te  verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat de  Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is  gebracht en door de Wederpartij is betaald.

11.3  Van Beem Tuinmaterialen is nimmer aansprakelijk voor: - indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van de Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. De Wederpartij dient zich zo nodig zelf tegen deze schade te verzekeren; - schade veroorzaakt door het niet opvolgen door de Wederpartij van door Van Beem Tuinmaterialen verstrekte aanwijzingen of adviezen voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken; - schade veroorzaakt door het door de Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken; - schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals (regen)water, brand, storm, etc.; - schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten; - schade ontstaan door handelen of nalaten van de Wederpartij of derden in strijd met door Van Beem Tuinmaterialen verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden; - schade als gevolg van reparatie of wijziging van geleverde zaken door of vanwege de Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beem Tuinmaterialen.
11.4  Van Beem Tuinmaterialen is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar  werknemers of andere ondergeschikten, behoudens voor zover sprake is van  opzet en/of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of  ondergeschikten.

11.5  Van Beem Tuinmaterialen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan  doordat of nadat de Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft   bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik  heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft  doen leveren.

11.6  De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die Van Beem Tuinmaterialen in  opdracht van de Wederpartij of ten behoeve van de Wederpartij heeft gemaakt  of heeft laten maken. Van Beem Tuinmaterialen staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid  van deze tekeningen en is niet aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist  en/of  onvolledig blijken te zijn. Eventuele door de Wederpartij op basis van  deze  tekeningen gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.  

11.7  Iedere eventuele aansprakelijkheid van Van Beem Tuinmaterialen anders dan die als bedoeld in  art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot de hoogte  van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs  (factuurwaarde exclusief BTW), zulks met een maximum van € 5.000,00  (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis en € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) per jaar, danwel – voor zover Van Beem Tuinmaterialen in staat is om  soortgelijke zaken opnieuw te leveren - tot een hernieuwde levering van de  zaken, zulks ter keuze van de Wederpartij.

11.8  Wederpartij vrijwaart Van Beem Tuinmaterialen voor alle aanspraken van derden wegens  productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door  de Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Van Beem Tuinmaterialen  geleverde zaken.

11.9  De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Van Beem Tuinmaterialen, geldt ook ten gunste van het personeel van  Van Beem Tuinmaterialen en de hulppersonen die door Van Beem Tuinmaterialen bij de uitvoering van de  overeenkomst betrokken zijn.  
 
Artikel 12 – EMBALLAGE:

12.1  Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Van Beem Tuinmaterialen  aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.),  wordt door Van Beem Tuinmaterialen tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in  rekening gebracht.
12.2  Emballage dient uiterlijk binnen 3 maanden na factuurdatum geretourneerd te  worden.

12.3  Voor geretourneerde emballage als bedoeld in art. 12.1 en 12.2 van deze  Voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Van Beem Tuinmaterialen aan  de Wederpartij een creditfactuur gezonden.

12.4  In afwijking van het in art. 12.1, 12.2 en 12.3 van deze Voorwaarden bepaalde  is Van Beem Tuinmaterialen geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde  emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van Van Beem Tuinmaterialen.

12.5  Niet meermalen bruikbare emballage vervalt bij levering aan de Wederpartij.
 
Artikel 13 – RETOURZENDINGEN:

13.1  Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit vooraf tussen  Partijen nader schriftelijk is overeengekomen.

13.2   Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is  beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen sowieso niet  door Van Beem Tuinmaterialen worden geaccepteerd.

13.3  Bij retourzendingen heeft Van Beem Tuinmaterialen het recht een kostenvergoeding in rekening te  brengen aan de Wederpartij van minimaal vijfentwintig procent (25%) van de  corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze  hoger zijn.
 
Artikel 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM:

14.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Van Beem Tuinmaterialen de  auteursrechten en alle overige rechten van industriële eigendom op de door  haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

14.2  De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens  blijven eigendom van Van Beem Tuinmaterialen, ongeacht of aan de Wederpartij voor de  vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen  zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Beem Tuinmaterialen niet  worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Wederpartij is aan Van Beem Tuinmaterialen  per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van  € 25.000,--(zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast  schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de  bevoegdheid en het recht van Van Beem Tuinmaterialen op volledige schadevergoeding onverlet.

14.3  De Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1  van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door Van Beem Tuinmaterialen gestelde  termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Van Beem Tuinmaterialen een boete verschuldigd van € 1.000,-- (zegge: één duizend euro) per  dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding  op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de bevoegdheid en het recht  van Van Beem Tuinmaterialen op volledige schadevergoeding onverlet.  
 
Artikel 15 – VRIJWARING:

15.1  Wederpartij vrijwaart Van Beem Tuinmaterialen tegen alle aanspraken van derden terzake van  door deze in verband met de door Van Beem Tuinmaterialen afgeleverde zaken/verrichte diensten  geleden en/of te lijden schade.
 
Artikel 16 – ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING:

16.1  Van Beem Tuinmaterialen heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke  mededeling aan de Wederpartij geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden,  onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien: - de Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dat van Van Beem Tuinmaterialen in redelijkheid niet kan en/of mag worden gevergd de overeenkomst onverkort in stand te houden; - de Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet; - aan de Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, dan wel dit door de Wederpartij is aangevraagd; - op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, dan wel dit door de Wederpartij is verzocht; - de Wederpartij failliet is verklaard, dan wel haar faillissement is aangevraagd, al dan niet door de Wederpartij zelf;   
- door de Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke schuldsanering; - conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van de Wederpartij; - de Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, de Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen; - de Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt; - de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd; - de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel de Wederpartij overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; - zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Van Beem Tuinmaterialen in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Van Beem Tuinmaterialen; een en ander zonder dat op Van Beem Tuinmaterialen ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust.

16.2  In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1  van deze Voorwaarden vermelde gronden door Van Beem Tuinmaterialen wordt ontbonden, is  Van Beem Tuinmaterialen gerechtigd alle schade en gevolgschade die Van Beem Tuinmaterialen daardoor lijdt  (waaronder begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent  (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij de Wederpartij in  rekening te brengen, welke schadevergoeding de Wederpartij gehouden is  aan Van Beem Tuinmaterialen te vergoeden. 


16.3  In het geval van ontbinding heeft Van Beem Tuinmaterialen het recht alle door haar geleverde  zaken te verwijderen en terug te nemen. De Wederpartij is verplicht Van Beem Tuinmaterialen daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q.  door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem  gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu  voor alsdan toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van  deze zaken komen voor rekening van de Wederpartij. Van Beem Tuinmaterialen heeft het recht  hetzij de zaken onder haar te houden totdat de Wederpartij zijn verplichtingen  met inbegrip van  rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan,  hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in  mindering wordt gebracht op het door de Wederpartij totaal verschuldigde.
 
Artikel 17 – VERVALTERMIJN:

17.1  Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op Van Beem Tuinmaterialen vervalt  onherroepelijk, indien Van Beem Tuinmaterialen niet binnen een termijn van dertien (13) maanden na  het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door  Wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en  is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het  Burgerlijk Wetboek.  
 
Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN:

18.1  Op alle door Van Beem Tuinmaterialen gedane aanbiedingen en alle tussen Van Beem Tuinmaterialen en Wederpartij  gesloten overeenkomsten en/of aanbiedingen en/of overeenkomsten die  daarvan het gevolg mochten zijn, is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die  worden gedaan c.q. gesloten met een in het buitenland woonachtige of  gevestigde Wederpartij.

18.2  Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten en/of aanbieden en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3  Eventuele geschillen tussen Van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij zullen bij uitsluiting  worden beslecht door de rechter die bevoegd is volgens de bevoegdheidsregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 
Artikel 19 – WIJZIGING VOORWAARDEN:

19.1  Van Beem Tuinmaterialen is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande  kennisgeving aan de Wederpartij. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden,  zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag  dat de betreffende aanbieding door Van Beem Tuinmaterialen werd gedaan dan wel de betreffende  overeenkomst tussen Van Beem Tuinmaterialen en de Wederpartij tot stand is gekomen. 
 

Artikel 20 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
 
Indien bij de uitvoering van enige overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden, de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Contactgegevens: https://www.VanBeem.nl
IJweg 177, 1161 EW Zwanenburg
 
Persoonsgegevens die wij verwerken.
Van Beem Tuinmaterialen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Telefoonnummer - E-mailadres - Geboortedatum - Bankrekeningnummer
 
 
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanbeem.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Verder verwerken wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Van Beem Tuinmaterialen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw overeenkomst. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. - Van Beem Tuinmaterialen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. - Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Van Beem Tuinmaterialen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Contactgegevens van contactformulier. - Gegevens naar aanleiding van online order. - Gegevens van een zakelijke klant worden verwerkt in CRM.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden.
Van Beem Tuinmaterialen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Beem Tuinmaterialen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Van Beem Tuinmaterialen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Beem Tuinmaterialen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Beem Tuinmaterialen en hebt u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanbeem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Van Beem Tuinmaterialen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Van Beem Tuinmaterialen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanbeem.nl.
 
Cookies
 
Cookies accepteren Als u onze sites  volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.
 
 
Cookies verwijderen of uitschakelen U kunt onze cookies evt. uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe u cookies kunt uitschakelen:
• Chrome • Firefox • Internet Explorer • Edge • Safari (iOS) • Safari (macOS) (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL)  
24
 
Functionele cookies
 
CMS Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.
 
Analyserende cookies
 
Google Analytics Met Google Analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.